top of page

Publisku personu mantas novērtēšana

Sertificētu vērtētāju pakalpojumi atbilstoši Publisku personu mantas atsavināšanas likumam.

Neatkarīga mantas vērtēšana Publiskām personām

Šēnvalds vērtētāju kolektīvs ir kompetents novērtēt Publiskas personas mantu un īpašumu. Kustamās mantas, nekustamā īpašuma, nemateriālo aktīvu, intelektuālā īpašuma novērtēšana. Nomas maksas aprēķināšana.

Ņemot vērā mūsu darba organizāciju, tehnisko ekspertu un vērtētāju kompetenci, nodrošinām:

 

 • Ātru pieteikuma izskatīšana un atbildi;

 • Operatīvu darba uzsākšanu un izpildi klientam nepieciešamā laikā;

 • Atzītu juridisku instrumentu - vērtējumu, mērķu sasniegšanai; 

 • Laipnu un profesionālu apkalpošanu;

 • Vērtējumu ar drošu elektronisko parakstu;

 • Augstu konfidencialitāti;

 • Adekvātas vērtēšanas pakalpojuma izmaksas.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, vērtēšana, sertificēti vērtētāji

Sertificēts vērtētājs Jums palīdzēs šādos gadījumos:

 • Jebkura īpašuma tirgus vērtības noteikšanā;

 • Mantas izsoles sākumcenas noteikšanai;

 • Mantiskā ieguldījuma novērtēšanā;

 • Pamatlīdzekļu pārvērtēšanā;

 • Apdrošināšanā nosakot mantas vērtību;

 • Ieguldījumu vai zaudējumu aprēķināšanā;

 • Neatkarīga tehniskā ekspertīzē;

 • Atbilstības novērtēšanā;

 • Specializētu objektu tirgus vērtības noteikšanā;

 • Jebkurā citā gadījumā ar mantas vērtību.

publiskas personas mantas atsavināšana, tirgus vērtība, īpašumu vērtēšana, senwalds, šēnvals

Kādas ir vērtēšanas pakalpojuma izmaksas?

Vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - novērtējamo objektu skaita un specifikas, laika patēriņa objekta apsekošanai un novērtējuma sagatavošanai, nodarbināto ekspertu skaita. 

Lai precīzi noteiktu pakalpojuma izmaksas, nepieciešams sagatavot sekojošu informāciju:

 1. Novērtējamais objekts;

 2. Objekta atrašanās vieta.

Citi pakalpojumi

Sertificēti kustamās mantas vērtētāji, īpašumu vērtēšana, vērtētāju saraksts, auto vērtētāji

SENWALDS ir kompāniju grupa, kuras kolektīvs sniedz neatkarīgu inženiertehnisko auditoru un sertificētu vērtētāju pakalpojumus. Mūsu kompetencē ir novērtēt jebkura veida īpašumu un mantu, dažādiem mērķiem un dzīves situācijām. Inženiertehniskie auditori sniedz neatkarīgu novērtējumu (audita slēdzienu) par uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, tai skaitā novērtējot darbinieku kompetenci. Nodrošinām mūsu klientus ar vērtēšanas un audits pakalpojumiem, aktuāli laikam un ekonomiskajai situācijai. 

Liels daļa mūsu kolektīva regulāri praktizē Vācijas inženiertehnisko jomu uzņēmumos, strādājot un augstākā līmeņa zināšanas savā jomā un vācu darba pedantismu.   

 

bottom of page