top of page

Sertificēta vērtētāja atzinums - kādos gadījumos tas nepieciešams obligāti, bet kādos kā būtiska sastāvdaļa darījumos ar uzņēmuma mantu vai īpašumu. Aplūkosim biežāk sastopamās situācijas.Kas ir sertificēta vērtētāja atzinums?

Sertificēta vērtētāja atzinums ir kā dzelzsbetona arguments darbībās ar uzņēmuma mantu un īpašumu. Vērtējums ir juridisks instruments ar konkrētu mērķi - skaidri un saprotami atspoguļojot mantas (īpašuma) vērtību konkrētā laikā un telpā. Būtiski ir izprast klienta vēlmes un definēt darba uzdevumu, lai vērtētāja atzinums varētu kalpot nepieciešamā mērķa sasniegšanai. Kvalificēts vērtētājs var palīdzēt klientam definēt darba uzdevumu savas kompetences ietveros.


Situācijas, kurās vērtētājs ir neaizstājams sadarbības partneris.

Uzņēmuma dzīves ciklos ir situācijas, kurās vērtētājam ir būtiska un pat neaizstājama loma. Sertificēts vērtētājs būs noderīgs sadarbības partneris uzņēmējam šādos gadījumos:

  • Mantiskā ieguldījuma veikšana uzņēmuma pamatkapitālā;

  • Finansējuma piesaistē nosakot mantas (īpašuma) vērtību;

  • Bilances vērtības koriģēšanā;

  • Mantas (īpašuma) realizācijas gadījumā nosakot tirgus vai piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtību;

  • Apdrošinot objektu - pārsvarā nestandarta industriālus objektus ar inženiertehniskām būvēm, tehnoloģiskām iekārtām un līnijām;

  • Apvienojot vai sadalot uzņēmuma aktīvus;

  • Tiesvedībā, izsoles vai maksātnespējas gadījumos.

Pastāv arī situācijas, kurās sertificēts vērtētājs darbojas kopā ar tehnisko auditoru - nosakot inženiertehnisku objektu tehnisko stāvokli, sniedzot atzinumus (piem., ieguldījumu vai zaudējumu apmērs un to cēloņa noteikšana utml.).


Kompetents un kvalificēts vērtētājs

Būtiska nozīme kvalitatīvam darbam ir vērtētāja kvalifikācija un kompetence. Latvijā un pasaulē ir atzītas iestādes, kuras veic attiecīgo nozaru speciālistu - vērtētāju apmācību, kvalifikācijas pārbaudi, kompetences celšanu un sertificēšanu. Vērtētāja sertifikāts apliecina speciālista kompetenci attiecīgajā pārstāvētajā nozarē. Ikviena vērtētāja uzdevums ir veikt savus amata pienākumus ievērojot augstas ētikas normas, Latvijas un starptautiskos vērtēšanas standartus, kā arī attiecīgas valsts normatīvos aktus.


Nepieciešama sertificēta vērtētāja palīdzības? Aizpildiet pieteikumu šeit!


bottom of page